Κοινωνική Ευθύνη

Πολιτική για την υγεία και το περιβάλλον

Η πολιτική της Αγροτικό Σπίτι Παπαγεωργίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι να διασφαλίζει την υπεύθυνη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων της. Η εξαιρετική τήρηση των κανόνων: ασφαλείας, υγείας και προστασίας περιβάλλοντος (HSE) είναι πρωταρχικός στόχος μας και παράλληλα δεσμευόμαστε για την:

  • Υπευθυνότητα, για διαρκή βελτίωση στο τομέα του HSE.

  • Διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους.

  • Συνεχόμενη επικοινωνία, με όλους τους εμπλεκόμενους, με σκοπό τη διαρκή επικοινωνία για επιτυχία της καλύτερης απόδοσης.

  • Πρόληψη με στόχο την εξάλειψη των ατυχημάτων και των τραυματισμών.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν υιοθετήσει την παρούσα πολιτική που απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους και σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η συμμόρφωση με την πολιτική αυτή είναι δεσμευτική για όλους.